Korintiërs

Korintiërs

in een

Stellingwarver vertaeling

 

De eerste brief van Paulus an de Korintiërs is schreven in Efeze in et jaor 54 tiedens Paulus zien dadde zendingsreize. Korinte was doe een belangrieke havenstad in Griekenland en et was de heufdstad van de Romeinse perveensie Achaje (nuumd in 16:15), et zudelike pat van Griekenland. De stad ston bekend om heur bannige haandel en rieke kultuur en et was een plak waor verschillende godsdiensten mekeer tegen kwammen. Alle perblemen van een grote stad kwammen daor veur. Ok de christenen in Korinte hadden d’r mit te maeken. Paulus zels had in Korinte een gemienschop sticht tiedens zien twiede zendingsreis, doe hi’j daor aanderhalf jaor west het.

Disse brief is schreven naor anleiding van berichten en vraogen die Paulus kregen had vanuut disse gemiente (zie 1:11, 5:1, 7:1, 11:18). Neffens 5:9 had hi’j al eerder een brief schreven mar die is niet beweerd bleven. Paulus gaot in op verschillende kwessies die in de gemienschop an de odder weren en die de onderlinge verholings wel es wat bedreigden. De verschillen mit de heidense kontreinen kommen ok an de odder. Et biezundere van de kristelike gemiente is gelegen in et volgen van Christus. Veur Paulus is dat, wat him de hieltied veur ogen staot in zien wark. Dat moet et ok wezen veur de geleuvigen want eerst dan kun ze mekeer anveerden.

In de heufdstokken 1-6 gaot Paulus in op de misstanen in de gemiente van Korinte, die him te ore kommen binnen. Dit betreffen de onderlinge verdieldhied van gemienten en et toelaoten van ontucht in de ronte van de geleuvigen.

De vraogen uut Korinte wodden behaandeld in de heufdstokken 7-10. D’r bin verschillende vraogen rond et trouwen en over et eten van offervleis.

Daornao gaot Paulus naoder in op de wieze van et saemenkommen, zoas de viering van de maoltied van de Here en et anveerden van de verschillende geestelike giften in iene gemienschop. Dit staot beschreven in de heufdstokken 11-14.

In heufdstok 15 wodt praot over de opstaanding van Christus en van de geleuvigen; in heufdstok 16 kommen verschillende praktische zaeken an de odder.

 

 

 

 

Vertaeling van de Biebel (NBG 2004)


deur Piet Bult uut Ni’jberkoop

1 Korintiers 1.

01 Van Paulus, apostel van Christus Jezus, reupen deur de wil van God, en van oonze breur Sostenes.

02 An de gemiente van God in Korinte, an heur die heiligd binnen deur heur verbunnenhied mit Christus Jezus, die reupen binnen om God zien heilig volk te wezen, tegere mit iederiene die de naeme van oonze Heer Jezus Christus anroepen, waor dan ok, bi’j heur en bi’j oons.

03 Genaode veur jim en vrede van God oonze Heit en van de Heer Jezus Christus.

04 Ik daank mien God de hieltied veur jim, omreden hi’j jim in Christus Jezus zien genaode schonken het.

05 Deur him bin jim in elk opzicht riek wodden. Alles wa’j’m zeggen en al jim kennis

06 bewiest dat de getugenis over Christus diepe wottel zet het bi’j jim,

07 en hierdeur ontbrekt et jim an gien inkelde gaove van de Geest, wiels jim waachten op de komst van oonze Heer Jezus Christus.

08 Hi’j is et ok die jim tot et aende an toe de vaaste overtuging geft dat jim gien blaom treffen zal op de dag van oonze Heer Jezus Christus.

09 God, deur wie jim reupen binnen om iene te wezen mit zien Zeune Jezus Christus, oonze Heer, is trouw.

Verdieldhied in de gemiente.

10 Breurs en zusters, in de naeme van oonze Heer Jezus Christus roep ik jim allemaole op om iensgezind te wezen, om scheurings veur te wezen en om in jim daenken en jim overtuging hielendal iene te wezen.

11 Deur de huusgenoten van Chloë is mi’j naemelik verteld, breurs en zusters, dat d’r verdieldhied onder jim is.

12 Ik bedoele: de iene zegt: “ik bin van Paulus,” een aander: “ik van Apollos,” een dadde: “ik van Kefas,” en een vierde: “ik van Christus.”

13 Is Christus dan verpat? Is Paulus soms veur jim krusegd? Of is et in de naeme van Paulus dat jim deupt binnen?

14 Ik daank God dat ik gieniene van jim – behalven dan Crispus en Gajus – deupt hebbe;

15 gieniene van jim kan dus zeggen dat hi’j in mien naeme deupt is.

16 Ja, ik hebbe Stefanas en zien huusgenoten ok nog deupt, mar et heugt mi’j niet dat ik aanders nog iene deupt hebbe.

17 Ik bin ommes niet deur Christus stuurd om te deupen, mar om him bekend te maeken – en dat niet deur mooipraoteri’je, want dan zol et kruus van Christus van zien kracht ontdaon wodden.

De waore wieshied.

18 De bosschop over et kruus is dwaoshied veur heur die verleuren gaon, mar veur oons die redded wodden is et de kracht van God.

19 D’r staot naemelik schreven: “ik zal de wieshied van de wiezen vernietigen, et verstaand van de verstaandigen za’k tenietdoen.”

20 Waor is de wieze, waor de schriftgeleerde, waor de redener van disse wereld? Het God de wieshied van de wereld niet in dwaoshied veraanderd?

21 Omreden God niet wol dat de wereld him deur al heur wieshied kennen zol, wol hi’j heur die geleuven, redden deur de dwaoshied van wat wi’j bekend maeken.

22 De Joden vraogen om wonderen en de Grieken zuken wieshied,

23 mar wi’j vertellen van een krusegde Christus, veur Joden is dat anstootgevend en veur heidens een mal verhael.

24 Mar veur heur die reupen binnen, liekewel Joden as Grieken, is Christus God zien kracht en wieshied,

25 want et dwaze van God is wiezer as meensken, en et zwakke van God is starker as meensken.

26 Daenk es an jow roeping, breurs en zusters. Onder jim weren d’r niet vule die naor meenselike maote wies weren, niet vule die machtig weren en niet vule die van veurnaeme komof weren.

27 Mar wat in de ogen van de wereld dwaos is, het God uutkeuzen om de wiezen te beschaemen; wat in de ogen van de wereld zwak is, het God uutkeuzen om de starken te beschaemen;

28 wat in de ogen van de wereld onbedudend is en veracht wodt, wat niks is, het God uutkeuzen om wat wel wat is teniet te doen.

29 Zo kan gien meenske him tegenover God op wat dan ok beroemen.

30 Deur him bin jim iene mit Christus Jezus, die daankzi’j God oonze wieshied wodden is. Deur Christus wodden wi’j rechtveerdig en heilig en deur him wodden wi’j verlost,

31 zodat et wezen zal zoas schreven staot: “wie him op wat beroemen wil, moet him op de Heer beroemen.”

 

 

1 Korintiers 2.

01 Breurs en zusters, doe ik bi’j jim kwam om jim over et geheim van God te vertellen, doe had ik gien uutzonderlike gaoven of wieshied.

02 Ik had besleuten jim gien aandere kennis te bi’j te brengen as die over Jezus Christus – de krusegde.

03 Butendat kwam ik bi’j jim in al mien zwakheid en was ik benauwdachtig en onzeker.

04 De bosschop die ik jim vertelde overtuugde niet deur heur wieshied, mar bewees him deur de kracht van de Geest,

05 want jim geleuf mos niet op meenselike wieshied steunen, mar op de kracht van God.

06 Toch is wat wi’j te vertellen hebben, wieshied, veur him die volwassen is in et geleuf. Et is trouwes niet de wieshied van disse wereld en heur machthebbers, die te onder gaon zullen.

07 Waor wi’j over praoten is God zien verburgen en geheime wieshied, een wieshied waor God veur altied over besleuten het, dat wi’j deur heur, dielen zollen in zien majesteit.

08 Gieniene van de machthebbers van disse wereld het die wieshied kend, want as zi’j heur wel kend hadden, dan zollen zi’j de Heer die dielt in God zien majesteit niet krusegd hebben.

09 Mar et is zoas et schreven staot: “wat et oge niet zien het en et oor niet heurd het, wat in gien meenskehat opkommen is, dat het God bestemd veur wie him liefhet.”

10 God het oons dit eupenbaord deur de Geest, want de Geest deurgrondt alles, ok de diepten van God.

11 Wie is in staot de meenske te kennen, behalven de geest van de meenske? Zo is allienig de Geest van God in staot om God te kennen.

12 Wi’j hebben niet de geest van de wereld ontvongen, mar de Geest die van God komt, zodat we weten zollen wat God oons in zien goedhied geven het.

13 Daorover praoten wi’j, niet op een meniere die oons deur meenselike wieshied leerd is, mar zoas de Geest oons leert: wi’j praoten over wat de Geest oons leert in geestelike woorden.

14 Een meenske die de Geest niet bezit, anveerdt niet wat van de Geest van God komt, want et is veur him allienig mar dwaoshied. Hi’j kan et ok niet begriepen, omreden et geestelik beoordield wodden moet.

15 Mar een meenske die de Geest wel het, kan alles beoordielen, en zels zal hi’j deur gieniene beoordield wodden.

16 D’r staot ommes schreven: “wie kent de gedaachten van de Heer, zodat hi’j him onderwiezen kunnen zol?” Wel now, oonze gedaachten bin die van Christus.

 

 

1 Korintiers 3.

Et apostelschop en de gemiente.

01 Mar, breurs en zusters, ik kon tegen jim niet praoten as tegen geestelike meensken. Ik praotte tegen meensken van disse wereld. Dat bin nog mar kiender in et geleuf in Christus.

02 Ik hebbe jim melk geven, gien vaast eten; daor weren jim nog niet an toe. En now ok nog niet,

03 want jim bin nog bunnen an de wereld. As jim nog ofgeunstig en verdield binnen, dan bin jim toch bunnen an de wereld, dan leven jim toch as elk aander?

04 As de iene zegt: “ik bin van Paulus,” en een aander: “ik van Apollos” – bin jim dan niet as alle aandere meensken?

05 Wat is Apollos aenlik? En wat is Paulus? Niet meer dan knechten die jim tot geleuf brocht hebben, beiden op de wieze die de Heer heur geven het.

06 Ik hebbe plaant, Apollos het waeter geven, mar God het et gruuien laoten.

07 Daorom is et niet belangriek wie plaant of wie waeter geft; allienig God is belangriek, want hi’j laot et gruuien.

08 Wie plaante en wie begiet hebben etzelde doel veur ogen, hoewel zi’j appat wodden beloond naor de muuite die ze heur ofzunderlik geven hebben.

09 Dus wi’j bin mitwarkers van God en jim bin zien akker.

Jim bin een bouwwark van God.

10 Overienkomstig de taeke die God mi’j uut genaode oplegd het, heb ik as een kundig bouwmeester et follement legd, en aanderen bouwen daorop veerder. Laot elk d’r op letten hoe hi’j bouwt,

11 want gieniene kan een aander follement leggen as dat d’r al ligt behalven Jezus Christus zels.

12 Aj’ op dat follement now veerder bouwen mit goold, zulver en edelstiender of mit hoolt, huj en stro,

13 van elk zien wark zal dudelik wodden wat et weerd is. Op de dag van et oordiel zal dat blieken, want dan zal et deur vuur an et locht brocht wodden. Et vuur zal zien laoten wat elk zien wark weerd is.

14 As iene zien bouwwark staon blift, zal hi’j beloond wodden.

15 As et verbraant, zal hi’j daorveur de pries betaelen; hi’jzels zal mar redded wodden, mar wel deur et vuur henne.

16 Weten jim niet daj’m een tempel van God binnen en dat de Geest van God in jow midden woont?

17 As iene God zien tempel vernietigt, zal God him vernietigen, want God zien tempel is heilig – en die tempel bin jim zels.

18 Laot gieniene himzels bedriegen. As iene van jim daenkt dat hi’j in disse wereld wies is, moet hi’j eerst dwaos wodden; eerst dan kan hi’j wies wodden.

19 Wat naemelik in disse wereld wieshied is, is dwaoshied bi’j God, want d’r staot schreven: “hij vangt de wiezen in heur eigen spitsvondighied.”

20 En d’r staot ok schreven: “de Heer wet dat de overpeinzingen van de wiezen zinloos binnen.’

21 Laot gieniene van jim him daorom op een meenske beroemen, want álles is van jim;

22 of et now Paulus, Apollos of Kefas is, wereld, leven of dood, heden of toekomst – álles is van jim.

23 Mar jim bin van Christus en Christus is van God.

 

 

1 Korintiers 4.

01 Men moet oons beschouwen as knechten van Christus, an wie et beheer over de geheimen van God toevertrouwd is.

02 Van iene die disse taeke vervult, wodt verlangd dat hi’j betrouwber is.

03 Mar hoe jim of een meenselike instelling over mi’j oordelen interesseert mi’j niet, en hoe ik over mezels oordiele telt al liekemin.

04 Ik bin mi’j weliswaor van gien kwaod bewust, mar dat betekent niet dat mi’j niks te laste legd wodden wodden kan. Mar et is de Heer die over mi’j oordielt.

05 Hool dus op te oordielen en waacht de tied mar of dat de Heer komt, omreden hi’j et is die an et locht brengen zal wat in et duuster verburgen is en onthullen zal wat de meensken stiekem beweegt. En dan zal et God wezen die elk de lof geft die him toekomt.

06 Breurs en zusters, ik hebbe hierveur over Apollos en mi’jzels praot. Dat he’k daon omwille van jim. Jim moe’n naemelik uut oons veurbield disse riegel leren: “hool jim an wat schreven staot.” Jim meugen jezels niet belangriek maeken deur de iene te verheerliken boven de aander.

07 Wie daenk ie wel daj’ binnen? Hej’ ok mar wat, dat je niet geven is? Alles is jow geven, dus wat poch ie nog, krek as daj’ et zels verwurven hebben?

08 Mar vanzels – jim bin al hielendal verzaedigd, jim bin al riek, jim bin al keunings wodden zonder oons. Weren jim mar keunings wodden, dan zollen wi’j et ok wezen.

09 Mar neffens mi’j het God oons, apostels, et leegste plak toewezen, krek asof we te dood veroordield binnen. We bin veur hiel de wereld, liekegoed veur engels as veur meensken, een schouwspel wodden.

10 Wi’j bin dwaozen omwille van Christus, wiels jim daankzi’j Christus zo allemachtig wies binnen; wi’j bin zwak, wiels jim zo allemachtig stark binnen; jim staon geweldig in anzien, wiels wi’j veracht wodden.

11 Tot op de dag van vandaege lieden we honger en dust, hebben we amper kleren, wodden we mishaandeld, biwwe we dakloos,

12 zwoegen we veur oons eigen bolle. Wodden we bespot, dan geven wi’j de zegen; wodden we vervolgd, dan verdregen we dat;

13 wodden we beledigd, dan geven we vrundelik bescheid. Tot op dit stuit biwwe et uutschot van de wereld, et veegsel van et meensdom.

14 Ik schrieve dit alles niet om jim te beschaemen, mar om jim as mien geliefde kiender te plak te zetten.

15 Hoevule opvoeders in et geleuf in Christus jim ok hebben zullen, jim hebben mar iene heit. Deur Christus Jezus bin ik jim heit wodden, omreden ik jim et evangelie brocht hebbe.

16 Ik roep jim dus op om mi’j nao te volgen.

17 Daorom stuur ik Timoteüs ok naor jim toe, mien geliefd kiend, dat trouw is an de Heer. Hi’j zal jim in heugenschop brengen hoe ik in verbunnenhied mit Christus Jezus leef. Dat is wat ik rondomme, an elke gemiente leer.

18 Goenend van jim doen krek asof zi’j hiel wat binnen, omreden zi’j daenken dat ik toch niet komme.

19 Mar ik zal gauw naor jim toe kommen, as de Heer et wil, en dan zal ik wel te weten kommen of die pochers et bi’j woorden laoten of dat ze warkelik kracht hebben.

20 Want et keuninkriek van God bestaot niet uut woorden, mar uut kracht.

21 Dus wat willen jim? Moet ik mit een stok naor jim toekommen of liefdevol en zaachtmoedig?

 

 

 

 

 

1 Korintiers 5.

Misstanen in de gemiente.

01 Et is algemien bekend dat d’r een geval van ontucht bi’j jim is dat alderdeegst bi’j ongeleuvigen niet veurkomt: d’r is iene die mit de vrouw van zien heit leeft.

02 En jim blieven mar verwaand. Zollen jim niet eerder schokt en bedroefd wezen moeten en degene die dit dot uut jow midden weghaelen moeten?

03-04 Wat mi’jzels angaot, in persoon bin ik hier niet, mar mien geest is hier wis wel anwezig; en zo toch bi’j jim, heb ik in de naeme van oonze Heer Jezus him die dit dot al veroordield. As jim en ik dus in de geest bi’jmekeer binnen, en de kracht van oonze Heer Jezus ok bi’j oons is,

05 moe’n jim die meenske an Saotan uutleveren. Dan gaot zien nowdaegse bestaon verleuren, zodat hi’j op de dag van de Heer redded wodden zal.

06 Jim hebben gien inkelde reden om zo zelfvoldaon te wezen. Weten jim niet dat al een betien desem et hiele deeg zoer maekt?

07 Doe de oolde desem toch weg en wees as ni’j deeg. Jim bin ommes as ondesemde bolle omreden oons paoskelaom, Christus, slaacht is.

08 Lao’we daorom et feest niet vieren mit de oolde desem van kwaod en ontucht, mar mit de ongezoerde bolle van reinhied en waorhied.

09 Ik hebbe jim in mien veurige brief zegd dat jim niet ommegaon moeten mit ontuchtplegers,

10 mar dat betekent niet dat jim alle ontuchtplegers die d’r in de wereld binnen, of alle geldwolven, uutbuiters en ofgodedieners mieden moeten. Dan zollen jim de wereld verlaoten moeten.

11 Wat ik bedoele te zeggen is dit: jim meugen niet ommegaon mit iene die himzels een breur of zuster nuumt, mar in feite een ontuchtpleger is, een geldwolf, ofgodendiener, lasterpraoter, drinker of uutbuiter. Mit zoe’n iene meuj’m beslist niet eten.

12 Waorom zollen we over butenstaonders oordielen? Jim dienen toch over leden van de gemiente te oordielen?

13 Over de butenstaonders zal God wel oordielen. Mar binnen de gemiente gelt: “ontdoe jim van minne meensken.”

 

 

 

1 Korintiërs 6.

01 Hoe durven jim onderlinge rechtsgeschillen veur ongeleuvigen te brengen in plak van veur de geleuvigen.

02 Weten jim dan niet dat zi’j die God toebeheuren over de wereld oordielen zullen? En as jim over de wereld oordielen zullen, zollen jim dan niet in staot wezen om te oordielen over de meerst onbedudende rechtsgeschillen?

03 Weten jim niet dat wi’j over engels oordielen zullen? Zuwwe et dan niet over daegelikse dinkies kunnen?

04 Willen jim warkelik jim alledaegse geschillen anhangig maeken bi’j meensken die bi’j de gemiente niet in tel binnen?

05 Jim zollen jim schaemen moeten. Is d’r dan niet ien wies meenske onder jim die tussen breurs en zusters uutspraoke doen kan?

06 Is et warkelik vanneuden dat de iene de aander veur et gerecht sleept, en nog wel veur dat van ongeleuvigen?

07 Et is al treurig genoeg dat d’r rechtsgeschillen bi’j jim veurkommen. Waoromme lieden jim niet liever onrecht? Waorom laoten jim him niet liever benaodielen?

08 In plak daorvan begaon jim zels onrecht en berokkennen jim zels naodiel, en dat nog wel an breurs en zusters.

09 Weten jim niet dat wie onrecht doen gien pat hebben zullen an et keuninkriek van God? Verzinne jim niet. Ontuchtplegers noch ofgodedieners, overspeuligen, schaandknaopen noch knaopeschenners,

10 dieven noch geldwolven, dronkemannen, lasterers noch uutbuiters zullen pat hebben an et keuninkriek van God.

11 Goenend van jim bin dat ooit west, mar jim bin schone maekt, jim bin an God wijded, jim bin rechtveerdig verklaord in de naeme van de Heer Jezus Christus en deur de Geest van oonze God.

12 Jim zeggen: “alles is mi’j toestaon.” Mar niet alles is goed veur jim. Wisse, alles is mi’j toestaon, mar ik mag me deur niks beheersen laoten.

13 Jim zeggen: “et eten is d’r veur de boek en de boek is d’r veur et eten, en God zal an beide een aende maeken.” Mar bedaenke dat et lichem d’r niet is om ontucht mit te plegen: et is d’r veur de Heer en de Heer is d’r veur et lichem.

14 God het de Heer opwekt en deur zien macht zal hi’j oons ok opwekken.

15 Weten jim niet dat jim lichem een pat is van et lichem van Christus? Zol ik dan van zien ledemaoten die van een hoer maeken? Dat nooit!

16 Of weten jim niet dat wie him mit een hoer verienigt tegere mit heur ien lichem wodt? Want de Schrift zegt: “zij zullen ien lichem wezen.”

17 Mar wie him mit de Heer verienigt wodt mit him iene geest.

18 Gao ontucht uut de weg! Gien inkelde aandere overtreding die een meenske begaot bezoedelt et lichem, mar wie ontucht pleegt zundigt tegen et eigen lichem.

19 Of weten jim niet dat jim lichem een tempel is van de heilige Geest, die in jim woont en die jim kregen hebben van God, en weten jim niet dat jim niet van jowzels binnen?

20 Jim bin kocht en betaeld, dus breng God ere deur zuver mit jow lichem omme te gaon.

 

 

 

1 Korintiers 7.

De trouwde en de niet-trouwde burgerlike staot.

01 Dan now de punten waorover jow mi’j schreven hebben: Jow zeggen dat et goed is as een man gien gemienschop mit een vrommes het.

02 Mar om ontucht veur te wezen moet iedere man zien eigen vrouw hebben en elk vrommes heur eigen man.

03 En een man moet zien vrouw geven wat heur toekomt, krek as een vrommes heur man.

04 Een vrommes het gien zeggenschop over heur eigen lichem, mar dat het heur man; en ok een man het gien zeggenschop over zien eigen lichem, mar zien vrouw.

05 Weiger mekeer et hebben van gemienschop niet, of et moet al wezen daj’m d’r beidend mit instemmen om jim tied an gebed te wijden. Kom daornao mar weer tegere; aanders zal Saotan jow gebrek an zelfbeheersing bruken om je te verleiden.

06 Ik zegge jim dit niet om jim wat op te leggen, mar om jim wat integen te kommen.

07 Ik zol liever zien dat alle meensken weren zoas ik, mar iederiene het van God zien eigen gaove kregen, de iene disse, de aander die.

08 Wat de wedevrouwen en wedemannen angaot, zo’k zeggen willen dat et goed veur heur wezen zol om allienig te blieven, krek zoas ik.

09 Mar as ze dat niet opbrengen kunnen, moe’n ze trouwen, want et is beter om te trouwen as te branen van langstme.

10 Degenen die trouwd binne geef ik, nee, niet ik – de Heer geft heur dit gebod: een vrommes mag niet scheiden van heur man

11 – is ze al scheiden, dan moet ze dat blieven of heur mit heur man verzoenen – en een man mag zien vrouw niet votsturen.

12 Veerder geef ik zels nog – niet de Heer – dit veurschrift: as een breur een ongeleuvig vrommes het die bi’j him blieven wil, mag hi’j niet van heur scheiden.

13 Dit gelt ok veur een zuster: as zi’j een ongeleuvige man het die bi’j heur blieven wil, mag zi’j niet van him scheiden.

14 Want de ongeleuvige man beheurt daankzi’j zien vrouw an God toe en de ongeleuvige vrouw daankzi’j heur man ok. Zol dat niet zo wezen, dan zollen jow kiender God niet toeheuren. Mar now het God heur an him wijded.

15 Mar as de ongeleuvige perti’j scheiden wil, moet dat mar gebeuren; in dat geval bin jim as breurs en zusters niet an et huwelik bunnen. Bedaenke mar dat jim deur God reupen binnen om in vrede te leven.

16 Wie wet, jow zollen je man toch redden kunnen? En wie wet, jow kunnen je vrouw toch ok redden?

17 In et algemien: laot elk in de pesisie blieven die de Heer him geven het, blieven wat hi’j was doe God him reup. Dat schrief ik veur an alle gemienten.

18 Iene die besneden was doe God him reup, moet et niet ongedaon maeken laoten. Iene die onbesneden was doe God him reup, moet him niet besnieden laoten.

19 Et is hielemaole niet belangriek aj’ wel of niet besneden binnen, belangriek is daj’ de geboden van God in acht nemen.

20 Laot elk blieven wat hi’j was doe hi’j reupen wodde.

21 As jow as slaaf reupen binnen, moet jow dat niks schelen kunnen (hoewel jow de kaans om vri’j te wodden grif benutten moeten).

22 Want een slaaf die deur de Heer reupen is, is een vri’j man maekt deur de Heer, zoas degene die as vri’j man reupen is een slaaf van Christus is.

23 Jim bin kocht en betaeld, dus wees gien slaven van meensken.

24 Laot, breurs en zusters, elk veur God blieven wat hi’j was doe hi’j reupen wodde.

25 Veur de ongetrouwden he’k gien veurschrift van de Heer, dus ik geve mien eigen miening, as iene die deur de baarmhattighied van de Heer betrouwber is.

26 Ik miene dat et vanwegens de beproevings van vandaege-de-dag veur een meenske goed is om te blieven wat hi’j is.

27 Hebben jim een vrouw om beloofd mit heur te trouwen, verbreek die belofte dan niet; bin jim niet bunnen an een vrouw, zuuk dan ok gienend.

28 Et is weliswaor niet zo daj’m zundigen deur te trouwen, en ok as een maegien trouwt zundigt zi’j niet. Mar et huwelik wodt een drege belasting; die zol ik jim graeg besperen.

29 Wat ik bedoele, breurs en zusters, is dat d’r mar weinig tied over is. Laot daorom iederiene die een vrouw het, zo leven dat et him niet in beslag nemt,

30 elk die verdriet het, zo dat hi’j d’r niet deur beheerst wodt, iederiene die vreugde vuult zo dat hi’j d’r niet in opgaot, elk die bezit kriegt asof et niet zien eigendom is,

31 elk die in disse wereld leeft asof zi’j veur him niet langer van belang is. Want de wereld die wi’j kennen zal vergaon.

32 Ik zol willen daj’m gien zorgen hebben. Een ongetrouwde man dreegt zorg veur de zaeke van de Heer en wil de Heer behaegen.

33 Een trouwd man dreegt zorg veur eerdse zaeken en wil zien vrouw behaegen,

34 dus zien andacht is verpat. Een ongetrouwd vrommes en een maegien dat nog niet trouwd is, dregen zorg veur de zaeke van de Heer, en wel zo dat zi’j God mit hiel heur lichem en geest toewijded binnen. Mar een trouwde vrouw dreegt zorg veur eerdse zaeken en wil heur man behaegen.

35 Ik zegge dit in jow eigen belang, niet om jow an banen te leggen, mar om jow tot een onberispelik gedrag en een onverminderde toewijding an de Heer te brengen.

36 Mar as iene bange is him tegenover zien toekomstige vrouw te misdregen, omreden zien langst naor heur te groot wodt, laot hi’j dan gevolg geven an zien weenske om mit heur te trouwen. Dat moet dan gebeuren. Et is gien zunde.

37 Iene die mar staandvaastig is, him niet deur zien langeren beheersen laot, himzels in de haand het en him vaaste veurneumen het om heur niet tot zien vrouw te nemen, haandelt hiel goed.

38 Dus iene die mit heur trouwt haandelt goed, mar iene die niet mit heur trouwt haandelt beter.

39 Een vrouw is bunnen an heur man zolange hi’j leeft, mar as hi’j overleden is, is ze vri’j om te trouwen mit wie ze wil, mar allienig as et een huwelik in verbunnenhied mit de Heer is.

40 Mar zi’j is gelokkiger as ze ongetrouwd blift. Dat is temeenste mien miening, en ik miene dat ik ok de Geest van God bezit.

 

 

 

1 Korintiers 8.

Heidens offervleis.

01 Dan now over heidens offervleis. Wis, et is waor dat wi’j allemaole kennis hebben. Mar kennis maekt eigenwies; allienig de liefde bouwt op.

02 As iene him inbieldt dat hi’j kennis het, is et toch nog niet de waore kennis.

03 Mar as iene God liefhet, is hi’j deur God kend.

04 Wat now et eten van offervleis angaot: wi’j weten dat d’r in de hiele wereld niet iene ofgod echt bestaot en dat d’r mar iene God is.

05 Ok al bin d’r zonuumde goden, in de hemel of op eerde – d’r wodden ommes hiel wat god of heer nuumd -,

06 wi’j weten: d’r is iene God, de Heit, uut wie alles ontstaon is en veur wie wi’j bestemd binnen, en iene Heer, Jezus Christus, deur wie alles bestaot en deur wie wi’j leven.

07 Mar niet iederiene bezit disse kennis. Goenend van jim bin an heur afgod wend en zien et offervleis nog de hieltied as een offer an die ofgod. Hierdeur wodt heur geweten, dat zwak is, antast.

08 Now zal oons eten oons niet bi’j God brengen: as wi’j niet eten, zal oons dat niet as naodiel toerekend wodden; as wi’j wel eten, zal oons dat niet as veurdiel toerekend wodden.

09 Mar daenke d’r omme dat de vri’jhied die jim hebben niet wat wodt waor as de zwakken onder jim over stroffelen.

10 Want as iene mit een zwak geweten zicht dat jow, mit jow kennis, in een ofgodetempel mit zitten te eten, wodt hi’j d’r dan niet toe verleided om offervleis te eten?

11 Zo gaot de zwakke deur jow kennis verleuren, een breur of zuster veur wie Christus om et leven brocht is.

12 Op die meniere zundigen jow tegenover heur, en deur van heur zwakke geweten misbruuk te maeken, zundigen jow tegenover Christus.

13 As ik dus deur vleis te eten mien breur of zuster te val breng, wil ik et nooit ofte nimmer meer eten; dan breng ik heur niet te val.

 

 

 

1 Korintiers 9.

De vri’jhied van de apostels.

01 Ik zol zels niet vri’j wezen? Ik zol gien apostel wezen? Mar heb ik dan niet Jezus, oonze Heer, zien? Bin jow niet et wark dat ik daankzi’j de Heer tot staand brocht hebbe?

02 Ok al erkennen aanderen mi’j niet as een apostel, jow zollen et wel doen moeten, want jow bin deur jow geleuf in de Heer et waorlike van mien apostelschop.

03 Dit is mien verdediging tegen heur die heur een oordiel over mien apostelschop anmaotigen.

04 Hebben wi’j gien recht op eten en drinken?

05 Zollen wi’j niet et recht hebben een geleuvige echtgenote op oonze reizen mit te nemen, zoas de aandere apostels, de breurs van de Heer en Kefas?

06 Of zollen now uutrekend Barnabas en ikke in oons eigen levensonderhoold veurzien moeten?

07 Wie gaon d’r op eigen kosten in et leger? Wie plaante d’r een wiengaorde en eet niet van de vruchten? Of wie huded d’r een kudde en drinkt niet van de melk?

08 Dit is niet allienig een algemiene waorhied, et staot ok in de wet,

09 want in de wet van Mozes staot: “een drinkend rund maj’ de mond niet snoeren.” Mar bekommert God him dan om vee?

10 Of zegt hi’j dit om oons? Om oons netuurlik, want et is ok om oons dat d’r staot: “een ploeger en een dösker warken beidend in de hoop op een pat in de oogst.”

11 As wi’j geestelike zaeken onder jim zi’jd hebben, is et dan te vule vraogd dawwe materiële zaeken van jim oogsten?

12 As aanderen hierop al anspraoke maeken kunnen, kun wi’j et dan niet des te meer? We hebben mar gien gebruuk maekt van oonze rechten; integendiel, we verdregen alles, omreden we de verkondiging van et evangelie van Christus niks in de weg leggen willen.

13 Jim weten toch dat wie in de tempel dienst doen daorvan leven, en dat wie an et alter dienen een pat van et offervleis kriegen?

14 Veur heur die et evangelie bekendmaeken gelt etzelde: de Heer het bepaold dat zi’j deur et bekend maeken in heur levensonderhoold veurzien meugen.

15 Mar ik hebbe van gienend van disse rechten ooit gebruuk maekt, en dat schrief ik niet om ze now bi’j jim op te eisen. Ik zol liever dood gaon. Gien meenske zal mi’j disse roem ontnemen.

16 Dat ik zeg is niet om eigenwies te wezen. Ik kan ommes niet aanders, en et zol mi’j min vergaon a’k et niet doen zol.

17 As ik et uut eigen beweging doen zol, zo’k recht op betaeling hebben. Mar ik doe et niet uut vri’je wil; disse opdracht is mi’j toevertrouwd.

18 Wat is now mien loon? Dat ik et evangelie zeg zonder d’r wat veur weeromme te vraogen en dus gien gebruuk maeke van de rechten die de verkondiging mi’j geft.

19 Omreden ik vri’j tegenover iederiene stao, bin ik de slaaf van iederiene wodden om zovule meugelik meensken te winnen.

20 Veur de Joden bin ik as een Jood wodden om heur te winnen. Ikzels stao niet onder de Joodse wet, mar toch he’k mi’j daor an onderwurpen om heur die d’r wel onder staon te winnen.

21 En veur heur die niet onder de Joodse wet staon, bin ik as iene wodden die de wet niet het, om heur te winnen. Dit betekent niet dat ik de wet van God loslaoten hebbe, mar da’k mi’j onderwurpen hebbe an de wet van Christus.

22 Veur de zwakken bin ik zwak wodden om heur te winnen. Ik bin veur iederiene wel wat wodden, om in elke situaosie temeenste inkelden te redden.

23 Ik doe alles veur et evangelie om zels ok an de beloften daor van een pat te kriegen.

24 Weten jim niet dat van de atleten die in et stadion een hadloop wedstried holen, d’r mar iene de pries winnen kan? Loop as een atleet die him wint.

25 Iederiene die an een wedstried mit dot beheerst him in alles; atleten doen et veur een vergaankelike erekraanze, wi’j mar veur een onvergankelike.

26 Daorom loop ik niet as iene die gien doel het, vecht ik niet as een vechter mit blote hanen die in de locht slat.

27 Ik pienige mezels en oefen mi’j in zelsbeheersing, zodat ik niet an aanderen de spulregels opleg, mar uutaendelik zels niet mitdoen mag.

 

 

 

1 Korintiers 10.

Israël as veurbield.

01 Breurs en zusters, ik wil graeg dat jim weten dat al oonze veuroolden deur de wolke bescharmd wodden en dat zi’j allemaole deur de zee trokken,

02 dat ze heur allemaole in de naeme van Mozes deupen leuten in de wolke en in de zee.

03 En zi’j atten allemaole etzelde geestelike eten

04 en dronken allemaole dezelde geestelike draank. Want zi’j dronken uut de geestelike rots die heur volgde – en die rots was Christus.

05 Toch wees God de meersten van heur of, want “die leut hi’j ommekommen in de woestijn.”

06 Dit alles strekt oons tot veurbield: wi’j moe’n niet uut wezen op et kwaoie, zoas zi’j.

07 Dien gien ofgoden, zoas een pat van heur, over wie schreven staot: “et volk gong zitten om te eten en te drinken en et sprong overaende om te daansen.”

08 Laoten wi’j gien ontucht plegen, zoas een tal van heur, want daordeur kwammen d’r op iene dag drieëntwintigduzend omme.

09 En lao’we Christus niet tarten, zoas aanderen deden, want daordeur wodden zi’j deur slangen doodbeten.

10 En komme niet in opstaand, zoas weer aanderen deden, want daordeur wodden zi’j deur de engel van de dood ommebrocht.

11 Wat heur overkommen is, moet oons tot veurbield wezen; et is schreven om oons, veur wie de tied an et aende lopt, te waorschouwen.

12 Laot daorom iederiene die daenkt dat hi’j stevig overaende staot, oppassen dat hi’j niet vaalt.

13 Jim hebben gien aandere beproevings te deurstaon as de normale. God is trouw en zal niet toestaon dat jim boven jow krachten uutperbeerd wodden: hi’j legt jim niet allienig beproevings op, mar geft jim ok een uutweg, zodat jim ze deurstaon kunnen.

14 Om disse reden moe’n jim, geliefde breurs en zusters, jim vere holen van ofgodedienst.

15 Ik praot tegen verstaandige meensken, dus jim kun wat ik now zegge op zien juuste weerde roezen.

16 Maekt de beker waorveur wi’j God loven en daanken, oons niet iene mit et bloed van Christus? Maekt et brood dat wi’j breken oons niet iene mit et lichem van Christus?

17 Omreden et iene bolle is bin wi’j, hoewel mit een hieleboel, ién lichem, want wi’j hebben allemaole een oons pat had van dat iene brood.

18 Kieken jim es naor et volk van Israël. Kriegen tempeldieners die van de offers eten ok niet een pat van etgene dat offerd wodt?

19 Wat wil ik mit dit alles zeggen? Dat offervleis een biezundere betekenisse het? Of dat ofgoden echt bestaon?

20 Dat niet, mar wel dat ongeleuvigen an duvels offeren en niet an God, en ik wil niet dat jim iene wodden mit duvels.

21 Jim kun niet drinken uut de beker van de Heer en ok uut die van duvels, jim kun niet mitdoen an de maoltied van de Heer en ok an die van duvel.

22 Of willen we de Heer soms treiteren? Bin wi’j starker as hi’j?

 

Et juuste gebruuk van vri’jhied.

23 Jim zeggen: “alles is toestaon.” Grif, mar niet alles is goed. Alles is toestaon, mar niet alles is opbouwend.

24 Wees niet op jowzels richt, mar op de aander.

25 Jim meugen alles eten wat d’r op ‘e mark verkocht wodt; jim hoeven niet omwille van jow geweten nao te gaon waor et weg komt.

26 Ommes: “de eerde en heur riekdom beheuren de Heer toe.”

27 As een ongeleuvige jim uutneudigt om bi’j him eten te kommen en jim nemen zien uutneudiging an, dan kuj’ rustig alles eten wat jow anbeuden wodt. Et is niet neudig daj’ omwille van je geweten vraogen waor et weg komt.

28 Mar as iene jim d’r op wiest daj’ vleis van offerdieren eten, laot et dan omwille van him staon. Hool rekenschop mit et geweten.

29 Ik bedoele now niet jow eigen geweten, mar dat van die aander. Mien vri’jhied wodt deur zien geweten toch niet antast?

30 D’r is toch gieniene die mi’j lasteren kan om wat ik eet, mits ik God mar veur mien eten daank?

31 Dus aj’ now eten of drinken of wat aanders doen, doe alles te ere van God.

32 Geef gien anstoot an de Joden, an aandere volken of an God zien gemiente.

33 Ikzels doe dat ok niet. Ik wil iederiene te wille wezen, in welk opzicht dan ok; ik zuuk niet mien eigen veurdiel, mar dat van alle aanderen, zodat zi’j redded wodden.

 

 

 

1 Korintiërs 11.

01 Dus volge mi’j nao, zoas ik Christus naovolg.

De heufdbedekking van de vrouw.

02 Ik prieze et in jim daj’m mi’j bi’j alles as veurbield nemen en jim an de veurschriften holen die ik jim geven hebbe.

03 Ik moet jim dit nog wel even zeggen: Christus is et heufd van de man, de man et heufd van de vrouw en God et heufd van Christus.

04 Iedere man die mit bedekt heufd biddet of profeteert, maekt zien heufd te schaande.

05 Mar een vrommes maekt heur heufd te schaande as zi’j mit onbedekt heufd biddet of profeteert, want zi’j is in dat geval krekt etzelde as een kaelschoren vrommes.

06 Een vrommes die heur heufd niet bedekt, kan heur mar beter kaelknippen laoten. As zi’j dat een schaande vint, moet ze heur heufd bedekken.

07 Een man mag zien heufd niet bedekken omreden hi’j God zien bield en luuster is. De vrouw is mar de luuster van de man. –

08 De man is ommes niet uut de vrouw maekt, mar de vrouw uut de man;

09 en de man is niet omwille van de vrouw maekt, mar de vrouw omwille van de man. –

10 Daorom, en omwille van de engels, zol een vrommes zeggenschop over heur heufd hebben moeten.

11 Mar, in heur verbunnenhied mit de Heer is de vrouw niks zonder de man, en ok de man niks zonder de vrouw.

12 Want zoas de vrouw uut de man maekt is, zo bestaot de man deur de vrouw – en alles is maekt uut God.

13 Oordiele daorom zels. Is et gepast dat een vrommes mit onbedekt heufd tot God biddet?

14 Leert de netuur zels jim niet dat laank haor een man te schaande maekt,

15 wiels et een vrommes tot ere strekt? Et haor van de vrouw is heur geven om een heufdbedekking te dregen.

16 Iene die mient zo eigenzinnig wezen te moeten om of te wieken van wat ik zegge, moet bedaenken dat wi’j noch de gemienten van God een aander gebruuk kennen.

 

De viering van de maoltied van de Heer.

17 Now ik jim toch anwiezings an et geven bin: ik kan jim niet priezen om jim geerkomsten. Die doen meer kwaod as goed.

18 Om te beginnen: ik heure daj’m bi’j jim geerkomsten in de gemiente perti’jen vormen. Tot op zekere hoogte geleuf ik dat ok.

19 Et is niet veur te wezen dat d’r perti’jvorming onder jim is, omreden dudelik wodden moet wie van jim staandholen in et geleuf.

20 Allienig, jim kommen niet tegere om de maoltied van de Heer te vieren.

21 Van wat jim mitneumen hebben, eten jim allienig zels, zodat de iene honger het en de aander dronkend is.

22 Hebben jim soms gien eigen huus waor jim eten en drinken kunnen? Of verachten jim de gemiente van God en willen jim de aarme meensken onder jim vernederen? Wat moet ik hierover zeggen? Moet ik jim soms priezen? Dat doe ik in gien geval.

23 Want wat ik kregen en an jim deurgeven hebbe, gaot weeromme op de Heer zels. In de naacht waorin de Heer Jezus uutleverd wodde brak hi’j et brood,

24 daankte hi’j en zee: “Dit is mien lichem veur jim. Doe dit, om mi’j te gedaenken.”

25 Zo nam hi’j nao et eten de beker ok, en hi’j zee: “disse beker is de ni’je overienkomst dat deur mien bloed sleuten wodt. Doe dit, iederkeer weer, om mi’j te gedaenken.”

26 Dus altied as jim et brood breken en uut de beker drinken, verkondigen jim de dood van de Heer, tot hi’j komt.

27 Daorom maekt iene die op onweerdige wieze van de bolle eet en uut de beker van de Heer drinkt him schuldig tegenover et lichem en et bloed van de Heer.

28 Laot daorom iederiene himzels eerst toetsen veurdat hi’j van de bolle eet en uut de beker drinkt,

29 want wie eet en drinkt mar niet beseft dat et om et lichem van de Heer gaot, roept over himzels zien veroordieling of.

30 Daorom bin d’r onder jim een protte zwakke en zieke meensken en bin d’r al een hieleboel onder jim overleden.

31 Awwe oonszels toetsen zollen, zollen we niet veroordield wodden.

32 Mar now velt de Heer zien oordiel over oons en wiest hi’j oons terechte, zodawwe niet tegere mit de wereld veroordield wodden zullen.

33 Daorom, mien breurs en zusters, wees gastvri’j veur mekeer asj’m saemenkommen veur de maoltied.

34 Wie honger het, kan beter thuus eten. Dan kommen jim temeensen niet saemen om veroordield te wodden. De overige zaeken za’k regelen as ik komme.

 

 

 

1 Korintiers 12.

Een protte gaoven, iéne Geest.

01 Breurs en zusters, over de gaoven van de Geest wi’k jim dit zeggen:

02 Zoas jim weten weren jim in de tied dat jim nog heidenen weren hielendal in de ban van goden die tael noch teken geven.

03 Daorom zeg ik jim naodrokkelik: gieniene kan deur toedoen van de Geest van God ooit zeggen: “vervluukt is Jezus”; en gieniene kan ooit zeggen: “Jezus is de Heer,” behalven deur toedoen van de heilige Geest.

04 D’r bin verschillende gaoven, mar d’r is iéne Geest;

05 d’r bin verschillende dienende taeken, mar d’r is iéne Heer;

06 d’r bin verschillende uterings van biezundere kracht, mar et is iéne God die ze allemaole, en bi’j iederiene, teweegbrengt.

07 Iederiene kriegt de gaove om te bate van de gemiente de Geest te eupenbaoren.

08 An de iene wodt deur de Geest et uutdregen van wieshied schonken, an de aander deur diezelde Geest et overdregen van kennis;

09 de iene kriegt van de Geest een groot geleuf, de aander de gaove om te genezen.

10 En weer aanderen de kracht om wonderen te doen, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest ofkomstig is, om in verschillende klaanktael te praoten of om uut te leggen wat daor de betekenisse van is.

11 Al disse gaoven wodden schonken deur iéne en dezelde Geest, die zi’j an iederiene ofzunderlik toebedeelt zoas hi’j wil.

12 Een lichem is een ienhied mit een protte ledemaoten; ondaanks heur tal bin al die ledemaoten toch ién lichem. Zo is et ok mit et lichem van Christus.

13 Wi’j bin allemaole deupt in iéne Geest en bin daordeur ién lichem wodden, wi’j bin allemaole van iéne Geest deurdrenkt, awwe now uut et Joodse of een aander volk kommen, slaven of vri’je meensken.

14 Ommes, een lichem bestaot niet uut ién pat, mar uut een protte.

15 As de voete zeggen zol: “ik bin gien haand, dus ik heur niet bi’j et lichem,” heurt hi’j d’r dan warkelik niet bi’j?

16 En as et oor zeggen zol: “ik bin gien oge, dus ik heur niet bi’j et lichem,” heurt et d’r dan warkelik niet bi’j?

17 As et hiele lichem oge wezen zol, waormit zol et dan heuren kunnen? As et hiele lichem ore wezen zol, waormit zol et dan roeken kunnen?

18 God het now ienkeer alle ledemaoten heur eigen plak in et lichem geven, krekt zoas hi’j dat wol.

19 As ze mit mekeer mar ién pat van et lichem vormen zollen, zol dat dan een lichem wezen?

20 Et is juust zo dat d’r verschillende ledemaoten binnen en dat die mit mekeer ién lichem vormen.

21 Et oge kan niet tegen de haand zeggen: “ik heb je niet vanneuden,” en et heufd kan dat liekemin tegen de voeten zeggen.

22 Krek aandersomme, juust die patten van et lichem die et zwakst lieken bin et meerst neudig.

23 De patten van oons lichem waorveur we oons schaemen en die we liever bedekken, behaandelen we mit meer zorg en mit meer respekt

24 as die waorveur we oons niet schaemen. Die hebben dat niet vanneuden. God het oons lichem zo maekt dat de patten die et vanneuden hebben ok mit meer zorg behaandeld wodden,

25 zodat et lichem niet zien saemenhang verlöst, mar alle patten mekeer mit dezelde zorg omringen.

26 As ién lichemsdiel piene lidt, lieden alle aanderen mit; as ién lichemsdiel mit respekt behaandeld wodt, bin alle aanderen daor bliede mit.

27 Now, jim bin et lichem van Christus en elk van jim maekt daor pat van uut.

28 God het in de gemiente an verschillende meensken een plak geven: te eerste an apostels, te twiede an profeten en te dadde an lerers. Dan is d’r et vermogen om wonderen te doen, de gaove te genezen, en et vermogen om bi’jstaand te verlienen, of leiding te geven, of in verschillende klaanktael te praoten.

29 Is iederiene soms een apostel? Of een profeet? Is iederiene een lerer? Kan iederiene wonderen doen?

30 Of kan iederiene genezen? Kan iederiene in klaanktael praoten en kan iederiene die uutstokken?

31 Richten jim jim mar op de hoogste gaoven. Mar eerst wies ik jim een weg die nog beter is.

 

 

 

1 Korintiers 13.

De liefde.

01 Al praotte ik ok alle taelen van alle meensken en alderdeegst die van de engels – as ik de liefde niet had, ik zol niet meer wezen as een dreunende gong of een schelle cimbaal.

02 Al had ik de gaove om te profeteren en deurgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik et geleuf dat bargen verzetten kan – as ik de liefde niet had, ik zol niks wezen.

03 Al verkocht ik al mien bezittings omreden ik eten an de aarme meensken geven wol, al gaf ik mien lichem pries en kon ik daor groots op wezen – as ik de liefde niet had, et zol mi’j niks brengen.

04 De liefde is geduldig en vol goedens. De liefde kent gien falegrein, gien meraokels en gien zelfgenoegzemhied.

05 Zi’j is niet grof en niet zelfzuchtig, zi’j laot heur niet lelk maeken en rekent et kwaod niet an,

06 zi’j het gien wille om et onrecht mar is bliede mit de waorhied.

07 Alles verdreegt ze, onbegrensd bin heur geleuf en hope, in alles volhardt ze.

08 De liefde zal nooit vergaon. Profetie, zi’j zal verdwienen; klaanktael, ze zal verstommen; kennis, ze zal verleuren gaon,

09 want oons kennen schiet tekot en oons profeteren is beparkt.

10 As et volmaakte komt, zal alles wat beparkt is verdwienen.

11 Doe ik nog een kiend was praotte ik as een kiend, docht ik as een kiend, redeneerde ik as een kiend. Now ik volwassen bin he’k al et kienderlike aachter mi’j laoten.

12 Now kieken we nog in een waezige spiegel, mar dan zuwwe oge in oge mit God staon. Now is mien kennen nog beparkt, mar dan za’k volledig kennen, zoas God mi’j kent.

13 Now bin d’r nog geleuf, hoop en liefde, disse drieje, mar de belangriekste daorvan is de liefde.

 

 

 

1 Korintiers 14.

Profetie en klaanktael.

01 Jaeg de liefde nao en streef naor de gaoven van de Geest, in et biezunder naor die van de profetie.

02 Want iene die in klaanktael praot, praot niet tot meensken mar allienig tot God. Gieniene kan him verstaon, want deur toedoen van de Geest praot hi’j onbegriepelike tael.

03 Mar iene die profeteert praot tot meensken en wat hi’j zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend.

04 Iene die in klaanktael praot is daor allienig zels bi’j gebaot; iene die profeteert dot dat te baote van de gemiente.

05 Ik zol willen dat jim allemaole in klaanktael praoten konnen, mar ik wil nog liever dat jim profeteren. Iene die profeteert is nuttiger as iene die in verschillende klaanktaelen praot, of et moet al wezen dat zoe’n iene as wat hi’j zegt ok uutlegt, zodat de gemiente d’r baot bi’j het.

06 Breurs en zusters, welk nut zol ik veur jim as hebben ik bi’j jim in klaanktael praoten zol zonder jim toegelieke wat te eupenbaoren, zonder kennis deur te geven of wat te profeteren, of zonder jim te onderwiezen?

07 Et is as mit een insterment, bi’jglieks een fluite of een citer. As d’r gien verschil tussen de tonen is, hoe kuj’ dan heuren wat wieze d’r speuld wodt?

08 En as een trompet een ondudelik signaol geft, wie zol him dan klaormaeken veur de stried?

09 Veur jim gelt etzelde: as etgene jim in klaanktael zeggen ondudelik is, hoe zal men et dan nog begriepen? Jow woorden verdwienen in et niks.

10 D’r bin, ik weet niet hoevule taelen in de wereld en ze hebben allemaole betekenisse.

11 A’k de tael van iene die tegen mi’j praot niet kenne, blieven we vremden veur mekeer.

12 Dit gelt ok veur jim: as jim zo graeg geestelike gaoven hebben willen, moe’n jim d’r op an warken om uut te blinken in de opbouw van de gemiente.

13 Daorom moet iene die in klaanktael praot bidden om de gaove om die uutstokken te kunnen.

14 As ik naemelik in klaanktael bidde, bidde ik weliswaor mit mien geest, mar doe ik niks nuttigs mit mien verstaand.

15 Dus wat moet ik doen? Ik moet bidden mit mien geest, mar ok mit mien verstaand; ik moet zingen mit mien geest, mar ok mit mien verstaand.

16 As jim God allienig mar daankzeggen mit je geest, hoe zol dan iene die krek as een buterstaonder jow klaanktael niet verstaot, jow woorden mit ‘amen’ bevestigen kunnen? Hi’j begript niet wat jow zeggen.

17 Et is netuurlik goed dat jim God daankzeggen, mar op die meniere is de aander d’r niet bi’j gebaot.

18 Ik daank God dat ik meer as jim allemaole de gaove hebbe in klaanktael te praoten;

19 mar om in de gemiente aanderen te onderwiezen, bruuk ik liever een peer begriepelike woorden as ontelber vule in klaanktael.

20 Breurs en zusters, wees in jow daenken niet as kiender. Wees kiender in et kwaod, mar wees in jow daenken volwassen.

21 D’r staot in de wet: “ik zal tot dit volk praoten deur meensken die vremde taelen praoten, deur de mond van vremden, en alderdeegst dan zullen zi’j niet naor mi’j luusteren – zegt de Heer.”

22 Dus klaanktael heurt bi’j ongeleuvigen, niet bi’j geleuvigen, en profeteren heurt bi’j geleuvigen, niet bi’j ongeleuvigen.

23 As naemelik de hiele gemiente saemenkomt en iederiene him in klaanktael utert, zullen ongeleuvige butenstaonders die de geerkomst bezuken dan niet zeggen dat jim krankzinnig binnen?

24 Mar as iederiene profeteert, zal een ongeleuvige buterstaonder deur iederiene deurzien en doorgrond wodden.

25 Alles wat him stiekem beweegt zal an et locht kommen en dan zal hi’j him op de grond valen laoten, God anbidden en belieden: “warkelik, God is in jow midden.”

26 Breurs en zusters, wat betekent dit veur jow geerkomsten? As jim bi’j mekeer kommen dreegt iederiene wel wat bi’j: een vassien, een onderwiezing, een eupenbaoring, een utering in klaanktael of et bescheid daorvan. Laot alles tot opbouw van de gemiente wezen.

27 D’r meugen twie, te hoogste drieje van jim in klaanktael praoten, ieder op zien beurt en butendat mit iene die bescheid geft.

28 As zoe’n iene d’r niet bi’j is, moe’n jim stille wezen en allienig in jimzels tegen God praoten.

29 Laot van heur die profeteren d’r iederkeer twie of drieje praoten; daornao moe’n de aanderen et beoordielen.

30 As an iene die nog op zien plak zit wat eupenbaord wodt, moet degene die op dat stuit praot veerder zwiegen.

31 Jim kunnen elk op je beurt profeteren, zodat elk van jim onderwezen en bemoedigd wodden kan.

32 En wie profeteert het macht over zien geest,

33 want God is niet een God van wanorde mar van vrede. Zo is et in alle gemienten van heur die God toebeheuren.

34 Vrouwluden moe’n gedurende jim geerkomsten stille wezen. Zi’j meugen niet praoten, mar moe’n ondergeschikt blieven, zoas ok in de wet staot.

35 As zi’j wat willen leren, moe’n zi’j et thuus an heur man vraogen, want et is een schaande veur een vrommes as zi’j tiedens een geerkomst praot.

36 Het et woord van God him allienig vanuut jow gemiente verspreided? Of het et inkeld jim beriekt?

37 Wie van jim daenkt te kunnen profeteren of in et bezit van de Geest te wezen, moet mi’j geliek geven in dat wat ik jim schrief, een bevel van de Heer is.

38 Dot hi’j dat niet, dan krigt hi’jzels gien geliek.

39 Kotomme, mien breurs en zusters, streef d’r naor om te profeteren en verhinder niet dat d’r in klaanktael praot wodt.

40 Alles moet op gepaste wieze en in goeie odder gebeuren.

 

 

 

1 Korintiers 15.

De opstaanding van de dooien.

01 Breurs en zusters, ik herinnere jim an et evangelie dat ik jim verkondigd hebbe, dat jim ok anneumen hebben, dat jow follement is,

02 en dat jow redding is, mits jim vaaste holen an de bosschop die ik jim verkondigd hebbe. Aanders bin jim ommenocht tot et geleuf kommen.

03 Et belangriekste dat ik jim deurgeven hebbe, he’k op mien beurt ok weer ontvongen: dat Christus veur oonze zunden omme kommen is, zoas in de Schriften schreven staot,

04 dat hi’j begreuven is en op de dadde daegs opwekt is, zoas in de Schriften schreven staot,

05 en dat hi’j verschenen is an Kefas en even laeter an de twaelf leerlingen.

06 Doe is hi’j verschenen an meer as vuufhonderd breurs en zusters toegelieke, van wie d’r een stokmennig overleden binnen, mar de meersten now nog leven.

07 Doe is hi’j an Jakobus verschenen en naotied an alle apostels.

08 Eerst op et laest is hi’j ok an mi’j verschenen, an et misbaksel dat ik was.

09 Want ik bin de meenste van de apostels, ik bin de naeme apostel niet weerd omreden ik God zien gemiente vervolgd hebbe.

10 Et is allienig mar daankzi’j zien genaode dat ik bin wat ik bin. En zien genaode is bi’j mi’j niet zonder uutwarking bleven. Slimmer nog, ik hebbe hadder zwieten as alle aandere apostels, niet op eigen kracht, mar daankzi’j God zien genaode.

11 Hoe dan ok, of zi’j et now binnen of ik bin et, wi’j brengen allemaole dezelde bosschop, en deur die bosschop bin jim tot et geleuf kommen.

12 Mar as now over Christus verkondigd wodt dat hi’j uut de dood opwekt is, hoe kun goenend van jim dan zeggen dat de overledenen niet opstaon zullen?

13 As die niet opstaon, is Christus ok niet opwekt;

14 en as Christus niet opwekt is, is oonze verkondiging zonder inhoold en jow geleuf zinloos.

15 As bliekt dat wi’j as getugen van God leugen hebben, omreden we tegen God getuugd hebben deur te zeggen dat hi’j Christus opwekt het. As d’r gien dooien opwekt wodden, kan hi’j dat ommes niet daon hebben.

16 As de dooien niet opwekt wodden, is Christus ok niet opwekt.

17 Mar as Christus niet opwekt is, is jow geleuf nutteloos, bin jim nog een gevangene van je zunden

18 en wodden de dooien die Christus toebeheuren niet redded.

19 As wi’j allienig veur dit leven op Christus hopen, bin wi’j de meensken die et meerst te beklaegen binnen.

20 Mar Christus is warkelik uut de dood opwekt, as de eerste van heur die overleden binnen.

21 Zoas de dood d’r kommen is deur een meenske, zo is de opstaanding uut de dood, d’r ok kommen deur een meenske.

22 Zoas wi’j deur Adam allemaole starven, zo zullen wi’j deur Christus allemaole levend maekt wodden.

23 Mar iederiene op de veur him bepaolde tied: Christus as eerste en daornao, as hi’j komt, zi’j die in him geleuven.

24 En dan komt et aende, dan dreegt hi’j et keuningschop over an God, de Heit, naodat hi’j alle heerschoppi’je en elke macht en kracht vernietigd het.

25 Want hi’j moet keuning wezen totdat “god alle vi’janen an zien voeten legd het.”

26 De laeste vi’jaand die vernietigd wodt is de dood,

27 want d’r staot: “hi’j het alles an him onderwurpen.” As d’r “alles” staot, is dat netuurlik uutzunderd degene die alles an him onderwarpen.

28 En op et stuit dat alles an him onderwurpen is, zal de Zeune himzels onderwarpen an him die alles an him onderwurpen het, zodat God over alles en iederiene regeren zal.

29 Wat daenken zi’j, die heur veur de dooien deupen laoten, te berieken? As de dooien toch niet opwekt wodden, waorom zollen zi’j heur dan veur heur deupen laoten?

30 Waorom zollen wi’j oons ok de hieltied mar an geveren blootstellen?

31 Elke dag gao ik opni’j dood, breurs en zusters, zo waor as ik daankzi’j Christus Jezus, oonze Heer, groots op jim wezen kan.

32 As ik in Efeze zonder een betien hope op leven en dood vochten hebben zol, wat zo’k dan beriekt hebben? As de dooien toch niet opwekt wodden, kuwwe mar beter zeggen: “eet en drink d’r mar op los, want morgen biwwe d’r niet meer.”

33 Mar verzinne je niet: min gezelschop bedarft goeie zeden.

34 Wodde wakker uut jow roes, zoas et jim uutkomt, en zundig niet langer. Goenend van jim hebben gien inkelde kennis van God. Jim mossen jim schaemen.

35 Now zol iene vraogen kunnen: “mar hoe wodden de dooien opwekt? Hoe zol heur lichem d’r uut zien moeten?”

36 Dwaoze diej’ binnen! Aj’ wat zi’jen, moet dat eerst starven veurdat et tot leven kommen kan.

37 En waj’ zi’jen, het nog niet de vorm die et naotied krigt; et is nog mar een naekende korrel, een graonkorrel altemet of wat aanders.

38 God geft daoran de vorm die hi’j vaastesteld het, en hi’j geft elke zaodkorrel zien eigen vorm.

39 Elk lichem op eerde is aanders; et lichem van een meenske is ienig in zien soorte, dat van een dier ok, dat van een voegel ok, en dat van een vis ok.

40 D’r bin lichems an de hemel en lichems op eerde, mar de schittering van een hemellichem is aanders as die van een lichem op eerde.

41 De zunne het een aandere schittering as die van de maone, de maone weer een aandere as de steerns, en de steerns onderling verschillen ok in schittering.

42 Zo zal et ok wezen as de dooien opstaon. Wat in vergaankelike vorm wodden/wodt zi’jd wodt, wodt in onvergankelike vorm opwekt,

43 wat onsjog en zwak is as et zi’jd wodt, wodt mit luuster en kracht opwekt.

44 D’r wodt een lichem van de eerde zi’jd, mar een geestelik lichem opwekt. As d’r een lichem van de eerde is, is d’r ok een geestelik lichem.

45 Zo staot d’r ok schreven: “de eerste meenske, Adam, wodde een levend wezen op eerde.” Mar de laeste Adam wodde een levendmaekende geest.

46 Niet et geestelike is d’r as eerste, mar et eerdse; pas naotieds komt et geestelike.

47 De eerste meenske kwam uut de eerde en was stoffelik, de twiede meenske is hemels.

48 Ieder stoffelik meenske is as de eerste meenske, ieder hemels meenske is as de twiede.

49 Zoawwe now de gestalte van de stoffelike meenske hebben, zo zuwwe dommiet de gestalte van de hemelse meenske hebben.

50 Wat ik bedoel, breurs en zusters, is dit: wat uut vleis en bloed bestaot kan gien pat hebben an et keuninkriek van God; et vergaankelike krigt gien pat an de onvergaankelikhied.

51 Ik zal jim een geheim vertellen: wi’j zullen niet allemaole eerst starven – toch zullen wi’j allemaole veraanderd wodden,

52 in een ondielber mement, in een oogwink, as de bazuin et aende ankondigt. As de bazuin steuken wodt, zullen de dooien opwekt wodden mit een onvergankelik lichem en zullen wi’j ok veraanderen.

53 Want et vergaankelike lichem moet mit et onvergankelike omhongen wodden, et starfelike lichem mit et onstarfelike.

54 En as dit vergaankelike lichem omhongen is mit et onvergaankelike, dit starfelike mit et onstarfelike, zal wat schreven staot in vervulling gaon: “de dood is opslokt en overwunnen.

55 Dood, waor is je overwinning? Dood, waor is je angel?”

56 De angel van de dood is de zunde, en de zunde ontlient heur macht an de wet.

57 Mar daank an God, die oons deur Jezus Christus, oonze Heer, de overwinning geft.

58 Kotomme, mien geliefde breurs en zusters, wees staandvaastig en onwaankelber en zet jim de hieltied volledig in veur et wark van de Heer, in et besef dat al jow inspannings deur jow verbunnenhied mit de Heer niet ommenocht binnen.

 

 

 

1 Korintiërs 16.

Reisplannen en groeten.

01 Wat de kollekte veur de geleuvigen angaot, moe’n jim de richtlijn volgen die ik an de gemienten in Galatië geven hebbe:

02 laot ieder van jim elke eerste daegs van de weke naor vermogen wat ankaant leggen. Dan hoeft d’r bi’j mien komst gien geld meer inzaemeld te wodden.

03 As ik ienkeer bi’j jim bin, zal ik degenen die jim uutkeuzen hebben om de gaoven te overhaandigen, mit anbevelingsbrieven naor Jeruzalem gaon laoten.

04 Mar as ik ok de meugelikhied hebbe om naor Jeruzalem te gaon, zullen zi’j mi’j vergezellen.

05 Ik kom naor jim toe zogauw ik Macedonië aachter mi’j laoten hebbe (ik bin naemelik van doel om via Macedonië te reizen).

06 Dan daenk ik een posien bi’j jim te blieven, altemet wel de hiele winter, zodat jim mi’j op weg helpen kunnen naor mien volgende bestemming.

07 Ik wil jim dus niet allienig op deurreize bezuken, mar hope wat langer bi’j jim te blieven, as de Heer et toestaot.

08 Tot de Pinksterdaegen bin ik in Efeze,

09 want de deure staot hier wied eupen veur mien wark, hoewel d’r ok een protte tegenstaanders binnen.

10 Zorg d’r veur dat Timoteüs niet bange hoeft te wezen as hi’j bi’j jim komt, want hi’j warkt krek as ik te dienste van de Heer.

11 Dus gieniene mag op him daele kieken. Zorg d’r ok veur dat hi’j veurspoedig naor mi’j weeromme reizen kan, want ik kiek naor him uut, krek as de aandere breurs en zusters.

12 Wat oonze breur Apollos angaot: ik hebbe d’r herhaeldelik bi’j him op androngen om in gezelschop van de breurs naor jim toe te gaon, mar op dit stuit wil hi’j beslist niet vot. Hi’j komt zogauw hi’j de gelegenhied vint.

13 Wees allat, volhadde in et geleuf, wees moedig en stark.

14 Laot van alles wat jim doen de liefde et follement wezen.

15 Ik hebbe nog ien verzuuk an jim, breurs en zusters. Jim weten dat Stefanas en zien huusgenoten as eersten in Achaje tot et geleuf kommen binnen en dat zi’j heur in dienst van de geleuvigen steld hebben.

16 Neem heur heur gezag an en dat van alle aanderen die heur tegere mit heur zovule muuite doen.

17 Ik bin hiel bliede mit de komst van Stefanas, Fortunatus en Achaïkus, want zi’j maeken goed dat ik jim missen moet.

18 Zi’j hebben liekegoed jim as mi’j ni’je kracht geven. Hool zokke meensken in ere.

19 De gemienten van Asia groeten jim. Ok Aquila en Prisca en de gemiente die bi’j heur in huus geerkommen laoten jim, mit wie zi’j iene binnen in verbunnenhied mit de Heer, hattelik groeten.

20 Alle breurs en zusters groeten jim. Groet mekeer mit een heilige tuut.

21 Een eigenhaandige groet van mi’j, Paulus.

22 As iene de Heer niet liefhet – hi’j is vervluukt! Maranata! Kom, Heer!

23 De genaode van de Heer Jezus is mit jim.

24 Mien liefde gaot uut naor jim allemaole, mit wie ik in Christus Jezus verbunnen bin.